BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
V/v: triển khai thực hiện quy định về giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi khi tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, máy bay chở khách.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Tổng Công ty: Đường sông miền Bắc, Đường sông miền Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam;
- Các Hãng hàng không: Jetstar Pacific Arilines, AirMekong, Vasco, Vietjet.
- Các Hiệp hội: Chủ tàu Việt Nam, Vận tải thủy nội địa Việt Nam.

Luật Người cao tuổi đã được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Ngày 14/01/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2011.
Theo quy định của Luật và Nghị định:
- Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên (Điều 2 Luật Người cao tuổi);
- Người cao tuổi được giảm ít nhất là 15% giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, máy bay chở khách. Để được giảm giá vé, giá dịch vụ, người cao tuổi phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có vé giảm giá riêng dành cho người cao tuổi (khoản 1, 3, 4 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP).
Để thực hiện quy định của Luật và Nghị định, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:
1. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trong lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không dân dụng: tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của Luật Người cao tuổi và Nghị định số 06/2011/NĐ-CP về việc giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi khi tham gia giao thông bằng tàu thủy chở khách, tàu hỏa chở khách, máy bay chở khách.
2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam: thông báo, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách thực hiện các quy định của pháp luật về người cao tuổi.
3. Các Sở Giao thông vận tải: tổ chức tuyên truyền, thông báo đồng thời theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hoạt động trong phạm vi địa phương mình thực hiện các quy định của pháp luật về người cao tuổi.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

4. Các Hiệp hội vận tải: tổ chức tuyên truyền, thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách là thành viên của Hiệp hội để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về người cao tuổi.
Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Giao thông vận tải để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Lao động, Thương binh & Xã hội; Tài chính;
- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);
- Hội Người cao tuổi;
- Báo Người cao tuổi;
- Các Vụ: Vận tải, Môi trường, Tài chính; TCCB;
- Website Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?