VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3874/VPCP-KTN
V/v chỉ định thầu gói thầu xây lắp DA ĐTXD hoàn thiện cơ sở HTKT khu công viên hồ Ba Mẫu.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội (công văn số 27/TTr-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2011); ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3407/BKHĐT-QLĐT ngày 31 tháng 5 năm 2011) vềviệc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp Dự án đầu tư xâydựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên hồ Ba Mẫu, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xemxét, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp Dự ánđầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên hồ Ba Mẫu theoquy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủvề hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xâydựng và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện gói thầu theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý