BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3878/BGDĐT- PC
V/v: hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

- Các đại học quốc gia, đại học vùng;
- Học viện, các trường đại học, cao đẳng
.

Thực hiện Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); trên cơ sở văn bản số 3034/BTP-VĐCXDPL ngày09/7/2014 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo hướng dẫn về tổ chức pháp chếtrong các cơ sở giáo dục đại học; nhằm tăng cường công tác pháp chế và tuân thủ phápluật của các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổchức làm công tác pháp chế của các đại học quốc gia; đạihọc vùng; học viện; các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi là các cơsở giáo dục đại học) như sau:

I. Tổ chức pháp chế

1. Tổ chức pháp chế ở các cơ sở giáodục đại học là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồngđại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệu trưởng về những vấnđề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường; bảo đảmcho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại họcquyết định thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm côngtác pháp chế. Đối với các trường đại học, cao đẳngthành viên của đại học quốc gia, đại học vùng có thể bố trí cán bộchuyên trách hoặc cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế.

3. Tổ chức phápchế ở các cơsở giáo dục đại học chịu sự hướng dẫn vềchuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế của Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạovà tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành có trường trực thuộc.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chứcpháp chế

Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức phápchế trongcác cơ sở giáo dục đại học được vận dụng các nội dung quy định tại Nghị định số55/2011/NĐ-CP Cụ thể như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ phậnliên quan tư vấn, giúp Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị vàGiám đốc, Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợiích hợp pháp của nhà trường, đơn vị; của cán bộ, giảng viên, nhân viên, ngườihọc.

2. Giúp Hội đồng đại học, Hội đồngtrường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dựthảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiếnnghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật.

3. Tham gia ý kiến về mặt pháp lýđối với văn bản do các đơn vị khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trướckhi trình Hội đồng đại học, hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệutrưởng ký ban hành.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quanliên quan và của cơ sở giáo dục đại học cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảngviên và người học.

5. Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểmtra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thứcpháp luật trong phạm vi đơn vị.

6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liênquan giúp Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệutrưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước;văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà trường và của đơn vị.

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xửlý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và đơn vị.

7. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tácpháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng đại học, Hội đồngtrường, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Hiệu trưởng giao.

III. Tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế

1. Cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ sở giáo dục đạihọc có trình độ cử nhânluật trở lên, có hiểu biết về lĩnh vực giáo dục.

Đối với những người hiện đang làm công tác pháp chế mà chưacó trình độ cử nhân luật thì phải tham gia chương trình đào tạo về pháp luật vàbồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục vàĐào tạo hoặc Bộ Tư pháp quy định.

2. Người đứng đầu tổ chức pháp chếtại các cơ sở giáo dục đại học ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 mụcnày, còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Luật giáo dục đạihọc và Điều lệ, Quy chế nhà trường.

3. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại họccó thể vận dụng tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để lựa chọn, bố trí, sửdụng và quyết định chế độ đối với cán bộ làm công tác pháp chế của nhà trường.

4. Thường xuyên tham gia các lớp tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo và cáccơ quan chuyên môn khác tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học quyếtđịnh xây dựng và củngcố tổ chức pháp chế của nhà trường; chỉ đạo, kiểm tra, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế; bảo đảm kinhphí, tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động pháp chế của nhà trường.

2. Tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làmcông tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế theotừng năm học, trình Thủ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện. Giúp Thủ trưởng làm đầumối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác pháp chế.

3. Các cơ sở giáo dục đại học báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báocáo kết quả thực hiệncác chỉ tiêu công tác pháp chế năm học trước ngày 30/6 hàng năm; báo cáo ch­ương trình, kế hoạch công tác pháp chếtheo năm học trư­ớc 15/10 hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc,khó khăn đề nghị các cơ sở giáo dục đại học phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục vàĐào tạo (Vụ Pháp chế) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng