BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TCT-HTQT
V/v xác định thuế TNDN đối với thu nhập bản quyền.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Lock & Lock Vina.

Trả lời Công văn số 201512- 22/LLV đề ngày 22/12/2015 của Công ty TNHH Lock & Lock Vina đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhu nhập từ tiền bản quyền theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (sau đây gọi là Hiệp định).Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

(1) Quy định tại nội luật

Theo quy định tại Đim 2.a), Điều 13, Mục 3, Chương II, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đi với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%.

Như vậy, thu nhập của Công ty TNHH Lock & Lock Co., Ltd Hàn Quốc từ việc thực hiện Hợp đồng xác nhận Lixăng nhãn hiệu với Công ty TNHH Lock & Lock Vina (Hợp đồng ký ngày 01/01/2013) thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế suất là 10%.

(2) Quy định tại Hiệp định

- Khoản 1, 2 và 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định quy định:

1. Tiền bản quyn phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có th phải chịu thuế tại Nước kia.

2. Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyền đó cũng có th bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh, và theo các luật của Nước này, nhưng nếu đi tượng thực hưởng tin bn quyền là đi tượng cư trú của Nước ký kết kia, thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá:

a. 5 phần trăm tổng s tiền bản quyền trong trường hợp là khoản tiền thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào trả cho việc sử dụng hay quyn sử dụng bng phát minh, thiết kế hoặc mẫu, đồ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay tr cho việc sử dụng hay quyn sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hay khoa học hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hay khoa học;

b. 15 phần trăm tng s tiền bản quyền trong tất cả các trường hợp khác.

3. Thuật ngữ “tin bản quyền” được sử dụng trong Điu này có nghĩa là các khoản thanh toán ở bt kỳ dạng nào được trả cho việc sử dụng, hoặc quyn sử dụng, bản quyn tác giả của một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay khoa hc, k cảphim điện ảnh hoặc các loại phim hay các loại băng dùng trong phát thanh và truyền hình, bng phát minh, nhãn hiệu thương mại, thiết kế hoặc mu, đ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay trả cho việc sử dụng, hay quyn sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học, hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hoặc khoa học.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Hiệp định như trên, thu nhập của Công ty TNHH Lock & Lock Co., Ltd Hàn Quốc từ việc thực hiện Hợp đồng xác nhận Lixăng nhãn hiệu với Công ty TNHH Lock & Lock Vina thuộc đi tượng áp dụng của Khoản 2.b, Điều 12 của Hiệp định với mức thuế suất không vượt quá 15% trên tổng số tiền bản quyền.

- Khoản 1 và 2, Điều 5, Mục 2, Chương I, Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam quy định:

1. Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định tại Hiệp định và các quy định tại luật thuế trong nước thì sẽ áp dụng theo các quy định của Hiệp định.

2. Hiệp định không tạo ra các nghĩa vụ thuế mới, khác hoặc nặng hơn so với luật thuế trong nước. Trường hợp tại Hiệp định có các quy định theo đó Việt Nam có quyn thu thuế đi với một loại thu nhập nào đó hoặc thu thuế với một mức thuế suất nhất định nhưng pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam chưa có quy định thu thuế đi với thu nhập đó hoặc quy định thu với mức thuế sut thp hơn thì áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế ở Việt Nam, nghĩa là không thu thuế hoặc thu thuế với mức thuế suất thp hơn.”

Như vậy, thu nhập của Công ty TNHH Lock & Lock Co., Ltd Hàn Quốc từ việc thực hiện Hợp đồng xác nhận Lixăng nhãn hiệu với Công ty TNHH Lock & Lock Vina nêu tại Công văn số 201512-22/LLV ngày 22/12/2015 thuộc đi tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế suất là 10% theo quy định tại Thông tư s60/2012/TT-BTC .

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ
báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai (để biết);
-
Vụ PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HT
QT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh