BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TCT-KK
V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Xi MăngHolcim Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1912/2014/Holcimngày 19/12/2014 của Công ty TNHH Xi Măng Holcim Việt Nam đề nghị hướng dẫn kêkhai thuế GTGT kể từ 2015 cho Nhà máy Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang. Sau khibáo cáo và có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn

Trường hợp Công ty TNHH Xi Măng Holcim ViệtNam có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và cơ sở sản xuất phụ thuộc là Nhà máyxi măng Hòn Chông tại tỉnh Kiên Giang, nhà máy đã đăng ký nộp thuế theo phươngpháp khấu trừ tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp; kể từ năm 2015 Công ty và Nhàmáy thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng các quy định hiện hành về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Vụ PC, Vụ NSNN (BTC);
- Vụ: CS; PC; DTTT(TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí