BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 388/TCT-TNCN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty CPXD Đầu tư Phát triểnđô thị Thanh Hoá

Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoạivới doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Luật thuế TNCN thực hiện từ ngày 1/1/2009 có mộtvấn đề lớn mà các doanh nghiệp XDCB thấy bất hợp lý, đó là: đối với chi phíthuê lao động thời vụ phục vụ cho quá trình thi công thì công ty phải nộp lại10% (đối với người có mã số thuế) và 20% đối với người chưa có mã số thuế.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 1, mục II, phần D và điểm 1.2.7, mụcII, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

Trường hợp Công ty có thuê người lao động thời vụ thì khichi trả thu nhập phải khấu trừ 10% (đối với cá nhân có mã số thuế) hoặc 20%(đối với cá nhân không có mã số thuế). Quy định này nhằm khuyến khích người laođộng đăng ký thuế để có mã số thuế.

Về kiến nghị khấu trừ 10% chung không phân biệt người có mãsố thuế người không có mã số thuế, Tổng cục thuế ghi nhận trình Bộ Tài chínhtrình Chính phủ có giải pháp giải quyết phù hợp hơn. Trong thời gian chưa có hướngdẫn khác đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải