TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/TXNK-QLN
V/v Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thiên Thành Lộc.
(Số 15-N1 Khu Tập thể Quân đội xưởng 5-BTL Biên Phòng - Xã Phú Diễn-H.Từ Liêm-TP Hà Nội)

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 01/TB-TTL ngày 01/03/2013 của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thiên Thành Lộcvề việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Tuy nhiên, theo tàiliệu gửi kèm thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là của Công ty Cổ phần Tậpđoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á.

Để có cơ sở xác nhận nợ thuế, căn cứ Điều138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, đề nghị bổsung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thiên Thành Lộc và nêu rõ lý do yêucầu xác nhận nợ thuế.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thương mại Tổng hợp Thiên Thành Lộc được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ giao nhận công văn: Đỗ Thị Thu
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư TMCN Việt Á
Tòa nhà Việt Á-p.Duy Tân- Q.Cầu Giấy-HN
- Lưu: VT, QLN (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn