BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: thanh khoản hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng
Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 3722/HQHP-GSQL ngày 29/6/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để có cơ sở xem xét việc thanh khoản các tờ khai hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất quá hạn chậm thanh khoản theo đề nghị của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 3722/HQHP-GSQL, nhằm đảm bảo chặt chẽ trong công tác thanh khoản yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo rõ:
- Danh mục/ phụ lục chi tiết kèm theo (với thông tin về số, ngày tờ khai tạm nhập, tên doanh nghiệp, tên hàng, lượng hàng, đơn vị tính, trị giá, tổng số thuế phải nộp, lý do chưa thanh khoản nếu thiếu chứng từ thì nêu cụ thể thiếu chứng từ gì?) tương ứng với mỗi biện pháp xử lý như đề xuất tại công văn số 3722/HQHP-GSQL dẫn trên.
- Danh mục các tờ khai của doanh nghiệp không còn tồn tại; danh mục hồ sơ thuộc vụ án và Danh mục các tờ khai còn thất lạc (theo số liệu mới nhất) tương ứng với từng biện pháp khắc phục như đề xuất của đơn vị tại công văn số 3722/HQHP-GSQL nêu trên.
Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) trước ngày 10/8/2012 để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh