Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 3883 TCT/NV7 NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐIVỚI DỊCH VỤ TƯỚI TIÊU

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Công văn số 575/CT .NV ngày 10/9/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về chính sách thuế đối vớidịch vụ tưới tiêu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5b - Mục I - Phần Đ - Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính quy định:

"Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập của cáccơ sở kinh doanh trong nước như sau:

Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹthuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp".

Căn cứ Thông tư liên bộ số 55/TTLB ngày 12/10/1992 của liênBộ Tài chính - Uỷ ban khoa học kỹ thuật nhà nước hướng dẫn về thuế đối với hoạtđộng khoa học và công nghệ, căn cứ Quyết định số 143/TCTK-PPCĐ ngày 22/12/1993của Tổng cục thống kê về việc ban hành hệ thống các ngành kinh tế quốc dân thìhoạt động tưới tiêu nước là dịch vụ sản xuất nông nghiệp không phải là dịch vụkhoa học kỹ thuật, vì vậy phần thu nhập từ việc thực hiện các dịch vụ này khôngthuộc diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chủ máy bơm nước ký hợp đồng với nông dân làmdịch vụ bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông dân trả chi phí bơm nướccho chủ máy bằng lúa và chủ máy bán lúa cho các đối tượng khác để thu hồi vốnthì chủ máy không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn phải nộpthuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ dịch vụ tưới tiêu nước.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết vàhướng dẫn các đối tượng thực hiện.