BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3884/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc kiểm tra chất lượng đối với xe hai bánh gắn máy nhập khẩu, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông báo số 67/TB -VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hình thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ thì từ năm 2003 trở đi, việc nhập khẩu xe gắn máy, linh kiện xe máy không áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ về kỹ thuật và chất lượng xe máy, các biện pháp kinh tế và hành chính để nâng cao chất lượng và kiềm chế sự gia tăng số lượng xe máy...

Quyết định số 01/2003/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành sau Thông tư 37/2001/TTLT /BKHCNMT-TCHQ ngày 28 tháng 6 năm 2001 và quy định riêng cho xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng xe hai bánh gắn máy. Do đó, khi làm thủ tục nhập khẩu, đề nghị Hải quan thực hiện đúng quy định tại Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện thống nhất./.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính