BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3885/TCT-CS
V/v đính chính công văn số 3327/TCT-CS ngày 30/08/2010.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 30/08/2010,Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3327/TCT-CS trả lời công văn số 4446/CT-KTr2 ngày 19/07/2010 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về chính sáchthuế đối với hàng hóa, dịch vụ giảm giá và tài trợ để quảng cáo, Tổng cục Thuếđính chính hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3327/TCT-CS nêu trên như sau:

Tại khoản 2 Điều9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định các khoản chi không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế bao gồm:

"o) Khoảntài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai vàlàm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật".

Tại khoản 2.19,Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi không được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

"2.19. Phầnchi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánhtiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán,chi báo hiếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt độngsản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệpthành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thànhlập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tạiđiểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giámua của hàng hóa bán ra".

Tại điểm 2.21,2.22, 2.23, 2.24 Mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định vềđối tượng và hồ sơ để khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quảthiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo được tính vào chi phí hợp lý đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quyđịnh trên thì:

- Trường hợpCông ty cổ phần Lạc Việt dùng hàng hóa, dịch vụ để quảng cáo thì được chấp nhậnlà chi phí quảng cáo nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định và bị khốngchế theo quy định tại điểm 2.19, Mục IV, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêutrên.

Việc lập hóa đơnđối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo thực hiện theo hướng dẫn tạiđiểm 2.4.a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

- Trường hợpCông tác cổ phần Lạc Việt dùng hàng hóa, dịch vụ hoặc chi tiền để tài trợ có kèmtheo quảng cáo (không phải là khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phụchậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo đúng đối tượng vàđầy đủ hồ sơ theo quy định) thì khoản chi này không được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hướng dẫn nàythay thế hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 3327/TCT-CS ngày 30/08/2010 của Tổngcục Thuế.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2b)
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai