BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc hóa đơn hàng hóa xuất khẩu biên giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
Trả lời công văn số 396/HQLC-GSQL ngày 11/03/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu; trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại gạch đầu dòng (-) thứ 2, tiết 3, điểm 3, mục III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm các chứng từ khác về hồ sơ hải quan và thực hiện theo quy định của pháp luật Hải quan hiện hành. Căn cứ quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm hóa đơn xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu có thể xuất khẩu.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trong bộ hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu biên giới có thuế xuất khẩu (không có hợp đồng mua bán) vẫn phải có hóa đơn xuất khẩu. Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp chỉ sử dụng Hóa đơn bán hàng mua tại Cơ quan Thuế; do vậy, căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính khi làm thủ tục hải quan đối với trường hợp người xuất khẩu là hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp (không có hợp đồng mua bán) thì được sử dụng Hóa đơn bán hàng thay cho Hóa đơn xuất khẩu.
Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (thay b/c);
- Tổng cục Thuế (để p/h);
- Cục Thuế XNK (để p/h);
- Cục HQ các tỉnh biên giới đường bộ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh