VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3887/VPCP –KTN
V/v xuất khẩu titan

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Hiệp hội titan Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội titan ViệtNam (công văn số 88/2010/VP-HH ngày 8 tháng 10 năm 2010), ý kiến các Bộ: CôngThương (công văn số 12562/BCT-CNNg ngày 14 tháng 12 năm 2010), Bộ Tài chính(công văn số 16821/BTC-CST ngày 10 tháng 12 năm 2010), Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 5321/BTNMT-ĐCKS ngày 31 tháng 12 năm 2010) về việc xuấtkhẩu titan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc xuấtkhẩu tinh quặng ilmenite và các sản phẩm khác đến hết năm 2011, sau khi cân đốiđủ nhu cầu trong nước.

2. Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố liên quan, Hiệp hội titan Việt Nam chỉ đạo các doanhnghiệp đẩy nhanh đầu tư các nhà máy chế biến sâu titan, đưa vào sản xuất theođúng tiến độ.

- Rà soát cụ thể từng doanh nghiệpđược cấp phép khai thác quặng titan, đã và đang đầu tư nhà máy chế biến sâu, cókhối lượng quặng titan tồn kho, tổng hợp khối lượng titan xuất khẩu, trình Thủtướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Mức thuế xuất khẩu titan thựchiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ: KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dg (18).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý