BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3889/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa bảo hành, sửa chữa

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX
(Địa chỉ: Số 602/45D, Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)

Trảlời công văn số 766/VN-XNK ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Công ty Cổ phần Y Dượcphẩm VIMEDIMEX về việc xin tạm xuất tái nhập mặt hàng Máy thẩm phân phúc mạc đisửa chữa, bảo hành.

Căncứ công văn số 3166/BYT-TB-CT ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Bộ Y tế về việc nhậpkhẩu trang thiết bị y tế, theo đó, mặt hàng máy thẩm phân phúc mạc (modelHOMECHOICE PRO ADP) không thuộc danh mục thiết bị y tế khi nhập khẩu phải xingiấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế,

BộCông Thương có ý kiến như sau:

Ngày03 tháng 3 năm 2009, Bộ Công Thương đã có công văn số 1773/BCT-XNK gửi Tổng cụcHải quan về việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa đi sửa chữa, bảohành, theo đó, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn hải quan địaphương làm thủ tục tạm xuất tái nhập cho các doanh nghiệp có nhu cầu tạm xuấttái nhập hàng hóa đi bảo hành, sửa chữa theo các điều khoản bảo hành của hợpđồng nhập khẩu, nếu hàng hóa khi nhập khẩu là hàng hóa không thuộc Danh mụcnhập khẩu phải có giấy phép và khi xuất khẩu cũng không phải có giấy phép.

BộCông Thương xin gửi kèm theo bản sao công văn nêu trên để Công ty biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương