BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Côngty cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 56/TVXD ngày29/12/2014 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bình đề nghị hướng dẫn tínhchi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại mục 3.2 và mục3.2.2 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vềviệc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình: chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ % (địnhmức công bố tại bảng số 3 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng vàchi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của báo cáo kinhtế - kỹ thuật được duyệt. Trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kếtnối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có thì điều chỉnh định mức chiphí với hệ số K = 1,2.

2. Theo nội dung văn bản số 56/TVXD ngày29/12/2014 thì công trình chỉ cải tạo không mở rộng, không liên quan đến dâychuyền công nghệ, do vậy trường hợp này chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuậtkhông được điều chỉnh với hệ số K = 1,2. Mục 3.3.6.1 Quyết địnhsố 957/QĐ-BXD là quy định các trường điều chỉnh tăng, giảm chi phí thiết kế.Do vậy, các cách tính chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật như nêu tạivăn bản số 56/TVXD đều chưa đúng quy định.

Đề nghị Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hòa Bìnhcăn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh