BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 389/TCHQ-GSQL
V/v xử lý xăng dầu nhập khẩu không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 3254/HQHCM-GSQL ngày 15/11/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày21/12/2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 6484/TCHQ-GSQL gửi Tổng cục Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng về việc xử lý hàng hóa không đạt chất lượng nhậpkhẩu. Trong khi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chưa có văn bản trảlời, Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh nêu tại công văn số 3254/HQHCM-GSQL dẫn trên, cụ thể là:

Đốivới các lô hàng xăng dầu nhập khẩu, căn cứ Thông báo kết quả kiểm tra nhà nướcvề chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với những lô hàng xăng dầu không đạt chấtlượng thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiến hành lập biên bản vi phạm, xử phạttheo quy định và buộc tái xuất hoặc tái chế, sau đó thông báo cho cơ quan kiểmtra chất lượng biết để cùng phối hợp việc quản lý thương nhân tái chế hoặc táixuất.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lư
u: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh