BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 389/TĐC-THPC
V/v nhập khẩu ô bi xe máy

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 0055/KDXNK-BKHCN /04 ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống và yêu cầu xử lý việc nhập khẩu ô bi các loại để cung cấp cho các đại lý phục vụ nhu càu sử dụng trong nước. Sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Ổ bi các loại do Ningbo Tengtian Bearing Co., Ltd (Trung Quốc) sản xuất và cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 2002NKD/04 ngày 24 tháng 02 năm 2004 không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, do đó không phải thực hiện cơ chế quản lý chất lượng khi nhập khẩu.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây (BITEX) chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá nói trên trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt