BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3893/BNN-PC
V/v báo cáo kết quả thi hành Luật TNBT của Nhà nước năm 2010

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Trả lời công văn số 3759/BTP-PLDSKTngày 22/10/2010 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo tình hình triển khai thi hànhLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn báo cáo như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬTTRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

1. Chương trình, kế hoạch triển khaithi hành luật

Thi hành Luật Trách nhiệm bồi thườngcủa Nhà nước và Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 21/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-BNN-PCngày 21/01/2010 ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1565/CT-TTg (sau đâyviết tắt là kế hoạch 178). Một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ đã đưa nội dungtriển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chương trình, kế hoạchcông tác pháp chế hoặc hoạt động thanh tra năm 2010 (Cục Quản lý chất lượngnông lâm sản và thủy sản, Thanh tra Bộ).

2. Các hoạt động thực tế đã đượctriển khai

- Công tác xây dựng văn bản quy phạmpháp luật hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ kinh tế chuyên ngành, không được cơ quancấp trên giao thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thựchiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, do vậy Bộ triển khai công tác nàytheo văn bản của cơ quan cấp trên và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động quán triệt, tổ chức triểnkhai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Chỉ thị 1565/CT-TTg đến cán bộcông chức của đơn vị. Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổchức tập huấn một số nội dung cơ bản về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước choChánh thanh tra, Thanh tra viên các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Lãnh đạo và Chánh Thanh tra các Tổng cục, Cục quản lý Nhà nước chuyên ngànhthuộc Bộ (300 lượt người), Lãnh đạo và Chánh Thanh tra, Thanh tra viênvà cán bộ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ (230 lượt người).

Một số Cục thuộc Bộ đã ban hành vănbản yêu cầu cán bộ công chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thườngcủa Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thi hànhcông vụ, tránh sai sót dẫn tới việc phải giải quyết yêu cầu bồi thường (CụcBảo vệ thực vật, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản); chủ độngtổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhànước tại Cục và các đơn vị trực thuộc (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sảnvà thủy sản).

- Công tác rà soát các quyết định,hành vi hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợpvới các Cục, Vụ có liên quan rà soát, lập danh mục các quyết định hành chính,hành vi hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Điều13 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đến nay đã có 40 đơn vị có báo cáokết quả tự rà soát gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp. Công tác rà soát các hànhvi hành chính, quyết định hành chính có thể phát sinh bồi thường nhà nước sẽđược Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện thường xuyên.

- Việc bố trí kinh phí đảm bảo côngtác bồi thường Nhà nước: Tại kế hoạch số 178, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn yêu cầu các đơn vị hàng năm xác định nhu cầu kinh phí và lập dự toán ngânsách cho công tác bồi thường nhà nước gửi về Vụ tài chính để tổng hợp dự toán,xét duyệt, quyết toán kinh phí theo quy định. Tuy nhiên, Chỉ thị số 1565/CT-TTg và kế hoạch số 178 ban hành sau thời điểm lập kế hoạch ngân sách năm 2010 nêncác đơn vị thuộc Bộ chưa lập dự toán kinh phí năm 2010 cho công tác bồi thườngnhà nước.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG

Trong năm 2010, các đơn vị thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận được đơn đề nghị bồi thường nàotheo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀBỒI THƯỜNG

1. Phân công trách nhiệm thực hiệnnghĩa vụ quản lý Nhà nước về bồi thường

Tại kế hoạch 178, Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Tráchnhiệm bồi thường Nhà nước cho các đơn vị, cụ thể:

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm theodõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồithường của Nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp báo cáo về công tác bồithường của nhà nước theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tư pháp; thực hiện việctuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

- Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủtrì rà soát các quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ thuộc phạm vitrách nhiệm bồi thường quy định tại Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhànước; là đơn vị đầu mối giúp Bộ hướng dẫn thủ tục giải quyết bồi thường Nhànước cho các đơn vị; tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thườngnhà nước cho cán bộ;

- Vụ Tài chính có trách nhiệm hướngdẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác bồi thường Nhà nước,tổng hợp dự toán, xét duyệt quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường Nhànước của các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật;

- Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cụcthuộc Bộ tự rà soát các quyết định hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị mình;phân công cán bộ theo dõi, thực hiện công tác bồi thường Nhà nước; thực hiệngiải quyết bồi thường nhà nước khi có đơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân bị hạiliên quan đến hoạt động của đơn vị. Tại các Tổng cục, Cục đầu mối thực hiện côngtác này là Phòng Thanh tra – Pháp chế hoặc Văn phòng.

2. Công tác bố trí cán bộ thực hiệnnhiệm vụ quản lý Nhà nước về bồi thường

Tại Quyết định 178, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã yêu cầu các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòngBộ phân công 01 Lãnh đạo và 02 chuyên viên có nhiệm vụ theo dõi, giải quyết yêucầu bồi thường khi có phát sinh trường hợp cán bộ, công chức của đơn vị mình cóhành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Trách nhiệmbồi thường của Nhà nước. Đến nay, mỗi vị đã cử 01 đồng chí Lãnh đạo và 01-02chuyên viên giúp việc về công tác bồi thường Nhà nước. Tuy nhiên, việc phâncông cán bộ nói trên lấy từ nguồn cán bộ hiện có của từng đơn vị, không có việcbổ sung thêm biên chế cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bồi thường,cán bộ được phân công hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

IV. CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Khó khăn, vướng mắc

- Hiện tại việc xác định các hành vihành chính thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường nhà nước theo Điều 13 LuậtTrách nhiệm bồi thường của Nhà nước còn chung chung, cần hướng dẫn thể để cácđơn vị thuộc Bộ xác định chính xác các quyết định hành chính, hành vi hànhchính có thể phát sinh bồi thường nhà nước.

- Chưa có văn bản hướng dẫn việc xâydựng dự trù kinh phí cho hoạt động bồi thường nhà nước.

- Bồi thường nhà nước là vấn đề mớinên công chức thực hiện còn bỡ ngỡ, chưa đủ kiến thức, trình độ để có thể xử lýngay những trường hợp yêu cầu bồi thường nhà nước. Lực lượng cán bộ này cầnphải được tập huấn kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác bồi thường Nhà nước.

- Tại các Bộ kinh tế chuyên ngànhkhông có biên chế cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý Nhà nước vềbồi thường.

2. Kiến nghị

- Đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức các lớptập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước cho công chức cácBộ, cơ quan ngang Bộ.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩmquyền sớm có văn bản hướng dẫn Điều 13 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcáp dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

- Kiến nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chínhliên tịch ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc tính toán, xác định nhu cầukinh phí và lập dự toán ngân sách cho công tác bồi thường Nhà nước.

Trên đây là kết quả thực hiện LuậtTrách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, đề nghị Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần