BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3894/BNN-TCTL
V/v đăng ký sử dụng vốn hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 1666/PCVB-VPCP ngày18/10/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Đăng ký sử dụngvốn hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) của Ủy ban nhân dân tỉnh TiềnGiang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Nhất trí với chủtrương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đối với 06 dự án đã được nêutrong Công văn số 4940/UBND-CN ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang gửi Thủtướng Chính phủ.

Về nguồn vốn đềnghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân nhắc, xem xét bố trí danh mục,hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng để tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp,bảo vệ chống sạt lở bờ, đảm bảo an toàn cho người dân tại các địa phương nêutrong 06 dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học