BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Phân loại thuốc lá điếu điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá.
(Số 41 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 419/XNKTL-PTKD ngày 16/7/2012 của Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá đề nghị hướng dẫn phân loại và các loại thuế khi nhập khẩu thuốc lá điếu điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để xác định cụ thể mã số của một hàng hóa cụ thể phải căn cứ các tài liệu trong hồ sơ hải quan liên quan đến phân loại hàng hóa, thực tế hàng hóa nhập khẩu, các tài liệu kỹ thuật và catalogue của hàng hóa. Đối với mặt hàng trên, Công ty chưa nhập khẩu. Vì vậy, khi mặt hàng thực tế nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang