BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3898/BNN-TCTL
V/v thu hồi than tại Dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Khe Ươn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 29/10/2010, Bộ Nông nghiệp& PTNT nhận được phiếu chuyển văn bản số 7741/VPCP-KTN của Văn phòng Chínhphủ kèm theo Công văn số 4047/UBND-CN ngày 20/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninhvề việc thu hồi than tại Dự án cải tạo nâng cấp hồ chứa Khe Ươn, huyện ĐôngTriều, tỉnh Quảng Ninh, sau khi xem xét Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Nông nghiệp & PTNT nhấttrí giao Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam thu hồi than tại khu vực thuộc Dự ánsửa chữa, nâng cấp hồ Khe Ươn 1 và 2 theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh nhằmtiết kiệm tài nguyên than, ngăn chặn nạn khai thác trái phép.

2. Trong quá trình tận thu thantrong khu vực Dự án yêu cầu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lập phương ánthu hồi than bao gồm cả phương án đảm bảo phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trườngđể tạo điều kiện cho UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thi công hoàn thành Dự án sửachữa nâng cấp hồ Khe Ươn 1 và 2 đúng thiết kế, đảm bảo hồ có đủ nước phục vụsản xuất nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghịVăn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học