BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty TNHH Long Nam.
(Thôn Đình Rối, Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 175/CV-LN-DN ngày 18/07/2012 của Công ty TNHH Long Nam về việc đề nghị không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh vướng mắc của Công ty tại công văn số 175/CV-LN-DN. Hiện nay, Tổng cục đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan về vấn đề này, sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan Tổng cục sẽ có văn bản trả lời và hướng dẫn trong thời gian sớm nhất.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Long Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang