ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 3899/UBND-KT
V/v: Tổ chức thực hiện việc bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sảnphẩmsữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; UBND Thành phố chỉ đạo như sau:
1. Tiếp tục thực hiện việc bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng biện pháp quản lý giá tối đa theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Giá từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2016.
2. Sở Tài chính:
- Xác định giá tối đa đối với các sản phẩm sữa mới, các sản phẩm sữa có những nguyên nhân khách quan cần thiết phải điều chỉnh giá tối đa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngoài các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đã kê khai giá với Bộ Tài chính);
- Tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội (ngoài các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đã kê khai giá với Bộ Tài chính);
- Cập nhật mức giá tối đa các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi đã được cơ quan có thẩm quyền xác định và công bố công khai trên Website của Sở Tài chính để UBND các quận, huyện, thị xã có căn cứ rà soát giá bán buôn, bán lẻ đối với các đơn vị kê khai giá.
3. UBND các quận, huyện, thị xã:
- Tổ chức việc tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá bán buôn, bán lẻ đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa trên địa bàn. Khi thực hiện rà soát mức giá bán buôn, bán lẻ đối với các mức giá kê khai thực hiện từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2016 (thời hạn quản lý giá tối đa theo quy định của Bộ Tài chính), UBND các quận, huyện, thị xã lưu ý: Mức giá bán buôn, bán lẻ kê khai phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

+ Không được cao hơn 15% so với mức giá bán buôn tối đa đã được công bố (đối với các sản phẩm sữa chỉ công bố giá bán buôn tối đa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền);
+ Không được cao hơn giá bán lẻ tối đa đã được công bố (đối với các sản phẩm sữa có công bố giá bán lẻ tối đa của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền);
+ Không được cao hơn giá bán lẻ đăng ký (đối với các sản phẩm sữa đã được tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sữa đăng ký giá bán lẻ);
+ Không được cao hơn giá bán lẻ khuyến nghị (đối với các sản phẩm sữa có công bố giá bán lẻ khuyến nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền).
- Tăng cường công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc việc bình ổn giá sữa theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Đài PTTH Hà Nội; (để đưa tin)
- Báo Hà Nội Mới; (để đưa tin)
- Báo Kinh tế Đô thị; (để đưa tin)
- VP: CVP, PCVP, KT, CT, VX, NC, TH;
- Lưu: VT, KTh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?