VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

--------------

Số: 3899/VPCP-KTTH
V/v: thuế xe ôtô thiết kế chở tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 6910/BTC-CST ngày 31 tháng 05 năm 2010 về việc thuế đối với xe ôtô thiết kế chở tiền, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện cụ thể, đảm bảo vừa tạo thuận lợi cho các trường hợp thực sự có nhu cầu sử dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước, vừa ngăn ngừa được tình trạng lợi dụng để gian lận thương mại, trốn thuế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KNTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng