BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 38TCT/NV6
V/v xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH Đô Thành

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 8420/CT-NV ngày 22/10/2002 của Cục Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.1, Mục II Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì: Hành vi vi phạm được coi là vi phạm lần thứ 2 để áp dụng biện pháp xử lý tăng nặng nếu cùng khoản mục chi phí doanh nghiệp kê khai sai, cơ quan thuế đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng vẫn tái phạm.

Trường hợp qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2000 của Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành, cơ quan thuế phát hiện và xuất toán khoản chi phí mua hàng hoá, dịch vụ không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế, Cục thuế đã truy thu thuế và áp dụng các mức phạt tiền theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán. Năm 2001 cơ quan thuế kiểm tra, xuất toán khoản chi phí trả lãi tiền vay vượt quá lãi suất cho vay cao nhất của các Ngân hàng thương mại, đơn vị đã khắc phục và không mắc phải hành vi vi phạm trước đây đã được cơ quan thuế xử lý, do đó hành vi này là hành vi vi phạm lần đầu.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương