BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 39/BXD-KTQH

V/v: lập Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Tây Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 549/SXD-QHKTHT ngày 14/4/2010 của Sở Xây dựng Tây Ninh về việc tham vấn điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tây Ninh và lập Quy hoạch vùng tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, các tỉnh phải lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Nội dung của quy hoạch này cũng tương tự như nội dung Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn trước đây.

2) Để lập quy hoạch xây dựng tỉnh Tây Ninh phải căn cứ vào các quy hoạch có liên quan như quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh; quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt nam – Campuchia; quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh và kế thừa những nội dung Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt tại Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 09/3/2007. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tây Ninh được duyệt sẽ thay thế Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Tây Ninh được duyệt năm 2007.

3) Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu: VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Vương Anh Dũng