BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói.

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng Số 21-VINACONEX

Trả lời Văn bản số 43/CT21 ngày 24/2/2009 của Công ty cổphần Xây dựng Số 21- VINACONEX đề nghị hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyếttoán theo phương thức hợp đồng trọn gói, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo Điều 21, Điều 25, Điều 26 của Nghị định 99/2007/NĐ-CPngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Đốivới hợp đồng thi công xây dựng công trình đã được hai bên ký kết hợp đồng theohình thức giá hợp đồng trọn gói thì khi bên nhận thầu đã hoàn thành công trìnhtheo quy định của hợp đồng thì bên giao thầu phải thanh toán cho bên nhận thầuđúng bằng giá trị đã ghi trong hợp đồng; Khối lượng thi công để thanh toán làkhối lượng hoàn thành công trình theo hợp đồng (không cần xác nhận khối lượnghoàn thành chi tiết). Việc chủ đầu tư tính lại khối lượng thi công như nội dungVăn bản số 43/CT21 nêu trên là không phù hợp với quy định về thanh toán, quyếttoán công trình theo hình thức giá hợp đồng trọn gói.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Xây dựng Số 21-VINACONEX thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD (M6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh