BỘ XÂY DỰNG
----------------------
V/v: Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dự án Các công trình giao thông tỉnh Lào Cai
Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 702/BDA-TV ngày 24/11/2011 của Ban quản lý dự án Các công trình giao thông tỉnh Lào Cai về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; Vì vậy đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng như giám sát thi công, thiết kế… xác định theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên. Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai không tính giá trị bổ sung theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD như được nêu tại văn bản số 702/BDA-TV là phù hợp.
Riêng chi phí quản lý dự án, trường hợp được phép điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của Nhà nước, thì được tính trên chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) điều chỉnh là phù hợp.
Ban quản lý dự án Các công trình giao thông tỉnh Lào Cai căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(đã ký)
Phạm Văn Khánh