BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/BXD-QLN
V/v Trả lời Sở Xây dựng Tây Ninh về nhà ở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 353/SXD-QLNBĐS ngày07/4/2014 của Sở Xây dựng Tây Ninhvề việc tham vấn ý kiến về nhà ở nôngthôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyếtđịnh số 491/QĐ-TTg Về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.Tại Quyết định nói trên Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn là cơ quan chủ trì hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định.

Ngày 04/10/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chíquốc gia về nông thôn mới để hướng dẫn các địa phương xác định, đánh giámức độ đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (trong đó có tiêu chí nhà ở dâncư) đảm bảo thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 Thông tư nói trên thì nhàở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Nhà ở đảm bảo “03 cứng” (nền cứng, khung cứng, máicứng) và diện tích nhà ở đạt từ 14 m2/người trở lên;

- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên;

- Các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồngtrại chăn nuôi…) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt;

- Kiến trúc, mẫu mã nhà ở phù hợp với phong tục, tậpquán, lối sống của từng dân tộc, vùng miền.

Như vậy, theo nội dung hướng dẫn của Thông tư41/2013/TT-BNNPTNT thì nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng phải đảm bảo cả 4 yêu cầutrên. Vì vậy, nếu nhà ở được xây dựng (bao gồm cả các loại nhà ở được xây dựngtheo hình thức xã hội hóa như: nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và nhà ở đượctriển khai theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhàở) chưa đảm bảo niên hạn sử dụng từ 20 năm trở lên thì chưa được công nhận lànhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng.

Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Thủtướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì, hướng dẫn thực hiện, vì vậy, trong quátrình triển khai thực hiện nếu có nội dung hướng dẫn của Thông tư trên chưa phùhợp với thực tế của địa phương, đề nghị quý Sở báo cáo UBND Tỉnh phản ánh về BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đề nghịcủa Sở Xây dựng Tây Ninh tại công văn số 353/SXD-QLNBĐS Đề nghị quý Sở nghiêncứu, báo cáo UBND Tỉnh để thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu VT, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà