TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/GSQL-GQ3
V/v thanh khoản tờ khai tạm nhập

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiếptheo công văn số 03/GSQL-GQ3 ngày 03/01/2013 của Cục Giám sát quản lý - Tổngcục Hải quan về việc nêu tại trích yếu. Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

CụcGiám sát quản lý gửi kèm theo công văn này là công văn số 44/ATBXHN-CP ngày10/01/2013 của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân về việc xử lý 02 nguồn phóng xạtại giếng khoan Hàm Rồng của Công ty PC Việt Nam.

Đềnghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ nội dung công văn số 44/ATBXHN-CPvà công văn số 03/GSQL-GQ3 để xem xét giải quyết theo quy định hiện hành.

CụcGiám sát quản lý - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức