TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 1352/HQĐL-NV đềngày 26/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đến C/Omẫu D số tham chiếu ID2012-0235439 ngày 26/12/2012, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắkcập nhật 02 danh sách mẫu dấu, chữ ký được thông báo tại công văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013 và 8262/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2013 để kiểm tra,đối chiếu lại với chữ ký trên C/O nêu trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn