BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TCHQ-TXNK
V/v hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần ViệtPháp.
(Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 164/CV-VP2014 ngày 8/12/2014 của Công ty Cổ phần Việt Pháp phản ánh vướng mắc trong quá trìnhhoàn trả thuế giá trị gia tăng (dưới đây gọi tắt là thuế GTGT) nộpthừa khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 164/CV-VP2014ngày 8/12/2014 của Công ty cổ phần Việt Pháp đã được Tổng cục Hải quan trả lờitại công văn số 14948/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2014 về việc hướng dẫn xử lý khoảnthuế GTGT hàng nhập khẩu nộpthừa (nêutại công văn số 145/CV-VP2014 ngày 3/11/2014 của Công ty).

Theo đó, trường hợp Công ty chưa thực hiện kê khai,khấu trừ hoàn thuế khoản thuế GTGT đã nộp của tờ khai số 30211 NKD ngày13/12/2013 với cơ quan thuế thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Chi cục Hải quan Cửakhẩu Cảng Hải Phòng KVII) có trách nhiệm thực hiện hoàn trả khoản thuế GTGT nộpthừa của tờ khai số 30211 NKD nêu trêncho Công ty.

Xin đính kèm bản sao công vănsố 14948/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2014 của Tổng cục Hải quan trảlời công văn số 145/CV-VP2014 ngày 3/11/2014 của Công ty Cổ phần Việt Pháp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần ViệtPháp được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (Chi cục HQCK Cảng Hải Phòng KVII) (để t/h);
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc (để phối hợp t/h);
- Lưu: VT, Cục TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái