công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 39 TCT/NV6
NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC ƯU ĐàI ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn số 1094/CT-NV ngày 5/12/2002 của Cục thuế về việc vướng mắc về ưu đãi đầu tư, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5, mục II, danh mục A ban hành kèmtheo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật KKĐTTN thì: những dự án đầu tư phươngtiện vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên thuộc đốitượng được xét miễn, giảm thuế.

Trường hợp những hộ cá thể đang kinh doanh vận tải nếu cóđầu tư phương tiện vận tải mới (ô tô từ 17 chỗ ngồi trở lên) và thực hiệnnghiêm chỉnh chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, thực hiện vận chuyển hành kháchđường bộ tại địa bàn thuộc danh mục B ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP nêu trên và đã được UBND cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì thuộc đối tượngđược xét miễn, giảm thuế cho phần doanh thu, thu nhập có được từ hoạt động vậntải hành khách bằng phương tiện mới đầu tư tại địa bàn thuộc danh mục B nêutrên theo hình thức đầu tư mở rộng quy định tại Điều 23 Nghị định số51/1999/NĐ-CP. Những hoạt động vận tải bằng các phương tiện khác, vận tải tạicác địa bàn khác phải hạch toán riêng và vẫn phải kê khai nộp thuế theo quyđịnh.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.