THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TTg-KTN
V/v triển khai khởi công đầu tư xây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (tờtrình số 5001/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 và số 5410/TTr-UBND ngày 24tháng 11 năm 2011), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8752/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 19 tháng 12 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 17285/BTC-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2011), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8508/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2011) về việc triển khai khởi công đầu tưxây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883, tỉnh Bến Tre theo hình thức Hợp đồngXây dựng - Chuyển giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ động cân đốivốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khaixây dựng 10 cầu trên tuyến đường ĐT 883 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng -Chuyển giao.

2. Về hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương: GiaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn và mứchỗ trợ cụ thể cho Tỉnh giai đoạn 2012-2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định./

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (18b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải