ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 39/UB
Về việc quản lý các máy ghi và phát hình bằng băng từ (Vidéo Tapes Recorder) nhập vào thành phố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 1982

Kính gởi :

- Thủ trưởng các sở, ban ngành của Thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố.
- UBND các quận huyện

Hện nay có một số cơ quan và cá nhântrong thành phố sử dụng loại máy và phát hình (VTR) bằng băng từ hình (VidéoTapes) gồm có các loại chuyên dụng, bán chuyên dụng và dân dụng. Các băng từhình này, thường là ghi hình màu, và xuất xứ từ các nước tư bản chủ nghĩa nhậpvào thành phố không qua kiểm duyệt nội dung của các cơ quan Nhà nước có tráchnhiệm bảo vệ chính trị - văn hóa. Trong lúc chờ đợi chủ trương của Hội đồng Bộtrưởng và Bộ Văn hóa và thông tin, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tạm thờiquy định như sau :

1. Nhân dân được phép sử dụngmáy ghi và phát hình dân dụng và chịu sự quản lý của Sở Văn hóa thông tin thànhphố phối hợp với Đài Truyền hình thành phố về nội dung băng từ ghi và pháthình.

Đối với các máy ghi hình bánchuyên dụng, ai muốn sử dụng phải đăng ký kê khai với Đaì Truyền hình thành phố,và chịu sự quản lý của cơ quan này về nội dung băng từ ghi và phát hình.

Ủy ban nhân dân Thành phố giaocho Đài Truyền hình thành phố phân định các loại máy ghi và phát hình bằng băngtừ thuộc loại dân dụng bình thường, hoặc loại đặc biệt do Nhà nước quản lý. ĐàiTruyền hình thành phố được quyền trưng mua các máy ghi và phát hình chuyên dụngcó tại thành phố, hoặc gởi từ nước ngoài vào thành phố, kể cả những phụ tùng vàthiết bị phụ của loại máy này, và được sử dụng theo sự chỉ đạo của Thuờng trực Ủyban nhân dân thành phố.

2. Các cơ quanchức năng cần dùng các lại máy này (trừ cơ quan Đài Truyền hình thành phố, SởVăn hóa và thông tin, Phân cục Hải quan, cơ quan điện đài và an ninh của quân độivà công an) cần báo cáo Thuờng trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việccho phép sử dụng. Cơ quan nào đã có loại máy này cần báo cáo ngay số lượng máy,số lượng băng từ hình, nội dung của mỗi cuộn băng từ hình (báo cáo gởi về Thườngtrực Ủy ban nhân dân thành phố và đài Truyền hình thành phố).

3. Các cơ quan chức năng và nhândân ai muốn thu băng từ hình để bán hoặc gởi cho Việt kiều và khách nước ngoàiphải được Đài Truyền hình kiểm duyệt nội dung trước khi lưu hành.

4. Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố giao trách nhiệm cho Đài Truyền hình thành phố xác định, phân loạicác máy nói trên và kiểm duyệt tất cả các loại băng từ hình, nhập, xuất và lưuhành trong thành phố và được thu lệ phí kiểm duyệt. Trong công tác kiểm duyệtbăng từ hình, Đài Truyền hình thành phố cần nêu nhận xét báo cáo cho Thường trựcỦy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên huấn Thành ủy và Ban Khoa giáo Thành ủy đểxin ý kiến, trước khi quyết định cho lưu hành.

5. Phân cục Hải quan thành phốlà cơ quan chức năng kiểm tra ở các cửa khẩu, chỉ cho xuất nhập các loại máyVidéo, các băng từ hình sau khi có giấy phép của cơ quan và thi hành đúng cácthể lệ, thủ tục khai báo, kiểm tra theo pháp luật hiện hành và các quy định nêutrên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn