CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 390/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1147/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 02 năm 2003) về việc phê chuẩn Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị dự án hàng lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị nâng cấp tuyến hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng trị giá 1.250.000 USD trong đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại 1.000.000 USD; vốn đối ứng của Chính phủ 250.000 USD.

- Giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Dự án HTKT nói trên. Phần vốn đối ứng để thực hiện dự án do HTKT do Bộ Giao thông Vận tải tự thu xếp từ ngân sách nhà nước đã phân bổ hàng năm cho Bộ.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Chính phủ ký với ADB Hiệp định dự án HTKT nói trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan