BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH IBM Việt Nam
(Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà Pacific, 83b Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01231214 ngày23/12/2014 và công văn số 01301214/IBMVNngày 30/12/2014 của Công ty TNHH IBM Việt Nam về chính sách thuế đối với nhàthầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 9/12/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 17862/BTC-TCT trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH IBM Việt Nam vềchính sách thuế.

Theo trình bày của Công ty TNHH IBM Việt Nam tại côngvăn số 01301214/IBMVN nêu trên thì Công ty TNHH IBM Việt Nam cung cấp bổ sunghồ sơ và giải trình về một số nội dung theo yêu cầu tại công văn số 63318/CT-KT1 ngày 16/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị Cục Thuế thành phốHà Nội căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17862/BTC-TCT nêu trên để hướng dẫn đơnvị cung cấp số liệu, chứng từ để chứng minh một cách phù hợp trong khoảng thờigian hợp lý.

Trong khi chờ doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, đề nghị CụcThuế thành phố Hà Nội đảm bảo doanh nghiệp được hoạt động sản xuất kinh doanhbình thường, được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nộivà Công ty TNHH IBM Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn