BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 390/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3587/TCT-TTHT ngày 4/11/2008 của Cụcthuế tỉnh Đồng Nai về việc thuế GTGT đối với chuyển nhượng quyền sở hữu nhãnhiệu hàng hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.4 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng không chịu thuếGTGT: "Chuyển giao công nghệ, phần mềm máy tính, trừ phần mềm xuất khẩu.

a. Chuyển giao công nghệ được xác định theo quy định tạiPhần thứ 6 Chương 36 "Chuyển giao công nghệ" của Bộ luật dân sự nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Tại khoản 1 và 2 Điều 755 Bộ Luật dân sự 2005 quy định:

"1. Đối tượng chuyển giao công nghệ bao gồm bí quyết kỹthuật; kiến thức kỹ thuật về công nghệ dưới dạng phương án công nghệ, các giảipháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chươngtrình máy tính, thông tin dữ liệu về công nghệ chuyển giao; giải pháp hợp lýhoá sản xuất, đổi mới công nghệ, cấp phép đặc quyền kinh doanh và các đối tượngkhác do pháp luật về chuyển giao công nghệ quy định.

2. Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sởhữu trí tuệ thì việc chuyển giao công nghệ phải được thực hiện cùng với việcchuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trítuệ".

Tại điểm 3.2 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 củaBộ Tài chính bổ sung điểm 3.28 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC hướngdẫn: "Hàng hoá, dịch vụ không được nêu tại mục II phần A; điểm 1, 2 mục IIphần B Thông tư này" áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Shell Việt Nam TNHHchuyển nhượng cho đối tác các quyền của mình trong các nhãn hiệu hàng hoá, cácmẫu mã đã đăng ký và các biểu trưng thì không phải là chuyển giao công nghệ, dođó, áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% đối với hoạt động chuyển nhượng này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng nai được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương