BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3901/BNN-VP
V/v phê duyệt danh mục, đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Để phê duyệt danh mục, đặc tính vàthông số kỹ thuật thiết bị thuộc Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩmnông nghiệp và Phát triển Chương trình khí sinh học”, Bộ đề nghị Vụ Khoa họccông nghệ và môi trường cho bổ sung chỉnh lý hoặc giải trình 2 điểm sau:

- Phản biện 1 GS. TSKH Nguyễn ĐìnhHuệ (GS đầu ngành về Hóa phân tích) có ý kiến phản biện chi tiết, cótrách nhiệm rất nên tham khảo và tiếp thu, tuy nhiên 39 điểm GS góp ý (cógiải thích) nhưng trong Quyết định chưa thấy phản ánh tiếp thu các góp ýnày;

- Hệ thống các thiết bị cần đồng bộtừ một nhà sản xuất để tránh tình trạng máy của hãng này nhưng thiết bị bêntrong lại của hãng khác (ví dụ như máy của Đức, Mỹ… nhưng thiết bị bên tronglại của nước khác)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng