BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3901/TCHQ-GSQL
V/v quản lý xuất nhập khẩu container rỗng

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian gần đây, Cơ quan Hải quan đã phát hiện một số trường hợp container rỗng nhập khẩu có chứa hàng không khai báo hải quan. Để tăng cường quản lý đối với container rỗng tạm xuất, tạm nhập khẩu kịp thời phát hiện và ngăn chặn lợi dụng việc tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu container rỗng để xuất khẩu, nhập khẩu lậu hàng hoá, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Trong khi làm thủ tục đối với container rỗng tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan và hướng dẫn tại công văn số 4524/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 9 năm 2002 của Tổng cục Hải quan, Hải quan các tỉnh, thành phố có biện pháp kiểm tra, kiểm soát thích hợp để phát hiện, xử lý các trường hợp gian lận.

2. Trường hợp phát hiện trong container rỗng tạm xuất, tạm nhập khẩu của hãng tàu nào có chứa hàng hoá xuất nhập khẩu thì thực hiện ngay việc kiểm tra 100% các container tạm xuất, tạm nhập của hãng tàu đó trong các lần xuất khẩu, nhập khẩu sau đó.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt việc quản lý đối với container rỗng xuất nhập khẩu.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo