BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3902/TCT-DNL
V/v: Chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 491/CSĐN-TCKT ngày 14/6/2010 của Công ty TNHH MTV Tổngcông ty Cao su Đồng Nai về việc đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sáchthuế, quản lý thuế. Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 MụcIII Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quyđịnh hướng dẫn:

"1. Nguyêntắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý:

1.3. Các khoảnchi do nguồn kinh phí khác đài thọ.

…"

Căn cứ vào quyđịnh trên và theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao suĐồng Nai thì trong chi phí hoạt động của Bệnh viện, tiền lương do Tập đoàn Côngnghiệp Cao su Việt Nam cấp từ nguồn vốn kinh phí của Tập đoàn hàng năm, quyếttoán theo thực tế. Như vậy, phần tiền lương bổ sung của Công ty TNHH MTV Tổngcông ty Cao su Đồng Nai cho các cán bộ lao động tại Bệnh viện không được tínhvào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp củaCông ty.

Tổng cục Thuếthông báo để Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ CST; PC; CĐKT; Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS; PC (02b) (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai