BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3902 TM-XNK
V/v bán xăng dầu vào khu chế xuất

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1073/HEPZA-PXNK ngày 28/6/2004 của Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất thành phố Hồ Chí Minh về việc bán xăng dầu vào khu chế xuất, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất thành phố Hồ Chí Minh cho phép các doanh nghiệp Khu Chế xuất Tân Thuận và Khu Chế xuất Linh Trung được mua xăng dầu phục vụ sản xuất từ các doanh nghiệp đầu mối được phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu theo phương thức tạm nhập tái xuất (theo lựa chọn của các doanh nghiệp này) theo quy định tại Quy chế Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại. Các doanh nghiệp Khu Chế xuất được phép trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu khác hoặc thông qua một doanh nghiệp có chức năng cung ứng xăng dầu trong Khu Chế xuất tổng hợp nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất của nhiều doanh nghiệp để ký kết hợp đồng với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

2. Các doanh nghiệp khu chế xuất không được mua xăng dầu từ thị trường nội địa theo phương thức xuất khẩu vào khu chế xuất.

3. Các cây xăng trong các khu chế xuất bán lẻ xăng dầu phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, công nhân, phương tiện vận tải tổ chức kinh doanh theo quy định tại Quy chế Đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ Thương mại và phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 7/7/1999 của Bộ Thương mại. Xăng dầu đưa vào bán tại các cây xăng này không coi là hàng xuất khẩu, không phải xin giấy phép của Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại thông báo để quý Ban được biết và phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ