BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3902/YT-ĐTr
V/v hướng dẫn thủ tục thành lập Bệnh viện tư nhân, dân lập

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2004

Kínhgửi: Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để tăng cường quản lý nhà nước vềxã hội hóa công tác khám, chữa bệnh, để tạo điều kiện thuận lợi và tránh nhữngtiêu cực có thể xảy ra cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bệnh việntư nhân, bệnh viện dân lập, Bộ Y tế hướng dẫn Quy trình thành lập bệnh viện,Đề án thành lập bệnh viện (Đề án tiền khả thi), Đề án bệnh viện (Đề án khả thi)để thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương công khai quy trình, thủ tục thành lập bệnh viện,hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bệnh viện biết để thựchiện.

Trong quá trình thực hiện nếu cókhó khăn, đề nghị Sở Y tế, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập bệnh viện liênhệ đến Bộ Y tế (Vụ Điều trị) để hướng dẫn giải quyết.

ĐT: 04. 8464416 - 463 hoặc BS. TrầnQuốc Khoa - CV. Vụ Điều trị; 0913.023.757.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Ngọc Trọng (để báo cáo);
- Lưu trữ;
- Lưu ĐTr.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐIỀU TRỊ
TS. Lý Ngọc Kính

QUY TRÌNH

THÀNHLẬP BỆNH VIỆN (ĐA KHOA HOẶC CHUYÊN KHOA) TƯ NHÂN, DÂN LẬP
(Ban hành kèm theo Công văn số 3902/YT-ĐTr ngày 02/6/2004 của Bộ Y tế)

Bước 1.

Chủ đầu tư có Đơn xin thànhlập Bệnh viện và Đề án thành lập Bệnh viện gửi đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trựcthuộc TW nơi đặt Bệnh viện.

Bước 2.

Sở Y tế có Công văn kèm theoĐề án thành lập Bệnh viện gửi đến UBND tỉnh.

Bước 3.

Ủy ban nhân dân tỉnh có Côngvăn trả lời Sở Y tế đồng ý cho phép thành lập Bệnh viện … tại địa điểm …

Bước 4.

Sở Y tế có công văn đề nghịBộ Y tế cho phép thành lập Bệnh viện, kèm theo Đề án thành lập bệnh viện vàCông văn ý kiến của UBND tỉnh.

Bước 5.

Bộ Y tế cấp chứng chỉ hànhnghề cho cá nhân là Giám đốc Bệnh viện và thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện hành nghề y tư nhân cho Bệnh viện.