TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3903/TCT-DNK
V/v:hóa đơn đối với tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11505/CT-TTHT ngày 28/9/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về hóa đơn đối với trường hợp trả tài sản góp vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này, điểm 1 công văn số 3845 TCT/DNK ngày 19/11/2004 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn: trường hợp sáng lập viên Công ty góp vốn bằng tài sản, nay họ rút vốn về bằng chính những tài sản đó thì Công ty không phải xuất hóa đơn GTGT, không tính thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn chung cho tất cả các tài sản do sáng lập viên Công ty góp vốn, nay rút vốn về bằng chính những tài sản đó. Tuy nhiên, do có những tài sản cần phải có hóa đơn để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý, vì vậy đối với những tài sản này khi trả lại cho người góp vốn, Công ty phải xuất hóa đơn GTGT cho từng tài sản, dòng thuế GTGT gạch chéo, hóa đơn chỉ có giá trị làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến