TỔNG CỤC HẢI QUAN----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 3904/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý truy thu thuế mặt hàng Brifisol 512 New

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005

Kính gửi Cục hải quan tỉnh Cần Thơ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 813/HQCT-NVngày 12/8/2005 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ báo cáo về việc xử lý thuế đối vớicác lô hàng nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512 New, Tổng cục Hải quan có ý kiến vềvấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày10/4/2002 và công văn số 3142TC/TCHQ ngày 18/3/2005 của Bộ Tài chính; thì:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩubị truy thu tiền thuế do nguyên nhân khách quan như chính sách thay đổi, do vănbản hướng dẫn thực hiện không rõ ràng, không đầy đủ, làm ảnh hưởng tới kết quả kinhdoanh của các doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế bị truy thu. VIệc xử lý xóa nợdo nguyên nhân trên sẽ xem xét xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512New, đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ kiểm tra cụ thể hồ sơ và xác định nguyên nhândẫn đến việc truy thu số tiền thuế đối với các lô hàng của Công ty, hướng dẫndoanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế, trên cơ sở đó kiểm tra, đối chiếucác điều kiện và thực hiện trình tự xử lý theo quy định tại công văn số 3023/TCHQ-KTTTngày 30/6/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnhCần Thơ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An