BỘ Y TẾ
---------------------
V/v: thanh toán chi phí KCB BHYT đối với nạn nhân chất độc hóa học có thẻ BHYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Bộ Y tế đã phê duyệt Dự án “Tổ chức phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” nhằm xây dựng mô hình điểm chăm sóc, phục hồi chức năng (PHCN) tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học tại 3 tỉnh: Thái Bình, Quảng Ngãi và Đồng Nai, tiến tới mở rộng, triển khai trên phạm vi cả nước. Trong thời gian qua, Dự án đã trợ giúp về phục hồi chức năng cho hàng nghìn nạn nhân chất độc hóa học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng nạn nhân chất độc hóa học có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là trong thanh toán đối với các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình PHCN. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Y tế hướng dẫn, làm rõ như sau:
1. Về nguyên tắc, tất cả các đối tượng nạn nhân chất độc hóa học có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh hay phục hồi chức năng, đều được hưởng chế độ BHYT theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT.
Các trường hợp có chỉ định chuyên môn phải thực hiện các phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, kể cả phẫu thuật điều trị dị tật sứt môi, hở hàm ếch, điều trị các khuyết tật về vận động, về nghe, nhìn, hay điều trị các bệnh, tật, thuộc Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/02/2008, đều được quỹ BHYT thanh toán.
2. Trường hợp Dự án có bố trí kinh phí để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, PHCN cho các nạn nhân chất độc hóa học thuộc phạm vi quyền lợi BHYT thì quỹ BHYT không thanh toán để tránh trùng lặp. Cơ quan chủ trì Dự án (Trường Đại học Y tế công cộng) cần làm rõ với các bệnh viện về các khoản chi phí mà Dự án sẽ hỗ trợ khi gửi nạn nhân chất độc hóa học đến các bệnh viện để phẫu thuật hay điều trị phục hồi chức năng.
3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án quan tâm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tốt việc rà soát đối tượng và cấp thẻ BHYT cho các nạn nhân chất độc hóa học, nếu các đối tượng này chưa được cấp thẻ BHYT theo quy định.
4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT cho nạn nhân chất độc hóa học và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho các đối tượng này đúng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Sở Y tế và cơ quan chủ trì Dự án báo cáo về Bộ Y tế để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, LĐ - TBXH;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trường ĐH YTCC (Dự án “PHCN tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam);
- Hội Nạn nhân chất độc hóa học da cam/dioxin Việt Nam;
- Các Vụ: Cục: KCB, KH-TC, TTr-Bộ Y tế;
- Các Bệnh viện: HN Việt Đức, RHM TW Hà Nội, TMH TW, Mắt TW;
- Lưu: VT, BH.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

>> Xem thêm:  Tư vấn về đăng ký khai sinh, cấp the bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi