BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3906/BNN-TCTL
V/v xin hỗ trợ vốn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Ha, Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Phiếu chuyển văn bản số 1766/PCVB-VPCP ngày 02/11/2010 của Vănphòng Chính phủ; Công văn số 3218/UBND-NLN ngày 28/10/2010 của Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Kạn xin hỗ trợ vốn thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa nướcKhuổi Ha, Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nghiên cứu,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Bắc Kạn là một tỉnh miền núi có điềukiện kinh tế rất khó khăn, trong những năm qua, mặc dù rất được quan tâm nhưngviệc đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhằm nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn côngtrình hồ chứa vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh, trong đó dự án Cải tạo,nâng cấp hồ chứa nước Khuổi Ha, Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạnlà một trong những dự án cần thiết với mục tiêu cấp nước phục vụ sản xuất vàdân sinh cho người dân trên địa bàn.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ghi nhận kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và đã giao các cơquan, đơn vị có liên quan tổng hợp danh mục trên vào chương trình đảm bảo antoàn hồ chứa, trình Chính phủ trong thời gian tới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết và chỉ đạo các cơ quan, đơnvị có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu: VT, TCTL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học