BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: phân loại hàng hóa
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
(242 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, TP. HCM)

Trả lời công văn số 962/QLTT-Đ4 A ngày 20/07/2012 của Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ xác định mã số hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để phân loại hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục nhập khẩu năm 2011 phải căn cứ vào các văn bản sau: Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/11/2003 của Chính phủ; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính.
Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nêu trên thì mặt hàng nếu xác định là:
- Các chế phẩm thực phẩm bổ sung (food supplements) thì thuộc mã số 2106.90.70.00.
- Chế phẩm hỗn hợp các vitamin và khoáng chất để tăng cường dinh dưỡng thì thuộc mã số 2106.90.91.00.
Do không có hồ sơ, tài liệu kỹ thuật,… của mặt hàng để làm căn cứ phân loại hàng hóa nhập khẩu theo Điều 6 Thông tư số 49/2010/TT-BTC nên Tổng cục Hải quan không có đủ căn cứ để phân loại mặt hàng “thực phẩm chức năng” mà Quý cơ quan đề nghị vào mã số cụ thể. Vì vậy, đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu các quy định tại các văn bản hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thành phần, cấu tạo, tính chất của hàng hóa thực tế để xác định mã số cho phù hợp.
Tổng cục Hải quan trả lời để Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh biết.
Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang