VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3906/VPCP-KTN
V/v miễn tiền thuê đất cho Tập đoàn First Solar

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 573/UBND-CNN-M ngày 22 tháng 12 năm 2010; số 109/UBND-CNN-M ngày 18 tháng 3 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (côngvăn số 1390/BTC-QLCS ngày 27 tháng 01 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (côngvăn số 04/BHKCN-CNC ngày 12 tháng 01 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 56/BKHĐT-QLKKT ngày 02 tháng 3 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 275/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 01 năm 2011) về việc miễn tiền thuê đất cho Tậpđoàn First Solar, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh hướng dẫn Tập đoàn First Solar thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khitriển khai Dự án đầu tư sản xuất Pin mặt trời tại Việt Nam theo đúng quy địnhhiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, KH&CN, TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý