VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3909/VPCP-KTN
V/v giải quyết kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số2250/UBND-CN2 ngày 07 tháng 5 năm 2014)về việc giải quyết kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đườngcao tốc Nội Bài - Lào Cai, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thôngvận tải, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dântỉnh Vĩnh Phúc, xem xét xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhVĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH&ĐT;
- TCT ĐTPT đường cao tốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTTH, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ